Στόχοι

 • Αναβάθμιση των γνώσεων επαγγελματιών από 4 κομβικές επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τα υλικά και τους πόρους για την υποστήριξη των ατόμων που έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και βία ή διαδικτυακή βία.

 • Άμβλυνση των φαινομένων επίρριψης της ευθύνης στα θύματα (victim –blaming) που παρατηρούνται και αναπαράγονται στα (παραδοσιακά και ψηφιακά) ΜΜΕ, αύξηση των αναφορών/ καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και προώθηση μιας κουλτούρας συναίνεσης μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματιών των ΜΜΕ ως εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών προκειμένου να γίνουν πρεσβευτές και πρεσβεύτριες μιας άλλης κουλτούρας.

 • Υποστήριξη ατόμων με εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλικής βίας και διαδικτυακής βίας στην Αθήνα μέσω της λειτουργίας πιλοτικού, ολιστικού κέντρου υποστήριξης που θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική/ βοήθεια, δράσεις ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης.

 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας (συμπεριλαμβανόμενης της διαδικτυακής βίας) με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης και τον περιορισμό της συχνότητας του φαινομένου στο πλαίσιο της Ελληνικής κοινωνίας και προώθηση της συνηγορίας για την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προστασίας από την διαδικτυακή σεξουαλική βία σε τοπικό/ εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχοι

 • Αναβάθμιση των γνώσεων επαγγελματιών από 4 κομβικές επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τα υλικά και τους πόρους για την υποστήριξη των ατόμων που έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και βία ή διαδικτυακή βία.

 • Άμβλυνση των φαινομένων επίρριψης της ευθύνης στα θύματα (victim –blaming) που παρατηρούνται και αναπαράγονται στα (παραδοσιακά και ψηφιακά) ΜΜΕ, αύξηση των αναφορών/ καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και προώθηση μιας κουλτούρας συναίνεσης μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματιών των ΜΜΕ ως εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών προκειμένου να γίνουν πρεσβευτές και πρεσβεύτριες μιας άλλης κουλτούρας.

 • Υποστήριξη ατόμων με εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλικής βίας και διαδικτυακής βίας στην Αθήνα μέσω της λειτουργίας πιλοτικού, ολιστικού κέντρου υποστήριξης που θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική/ βοήθεια, δράσεις ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης.

 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας (συμπεριλαμβανόμενης της διαδικτυακής βίας) με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης και τον περιορισμό της συχνότητας του φαινομένου στο πλαίσιο της Ελληνικής κοινωνίας και προώθηση της συνηγορίας για την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προστασίας από την διαδικτυακή σεξουαλική βία σε τοπικό/ εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση των αναφορών/καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

 • Ενίσχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας.

 • Ενίσχυση της γνώσης των νέων ατόμων (16-35 ετών) για τα δικαιώματά τους, τις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια.

 • Στοχευμένη και συντονισμένη υποστήριξη των επιζωσών και επιζώντων.

 • Αλλαγή της νοοτροπίας και των πεποιθήσεων των επαγγελματιών των ΜΜΕ και του ευρύτερου κοινού.

 • Ένταξη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στη δημόσια συζήτηση/πολιτική ατζέντα της Ελλάδας και της ΕΕ.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση των αναφορών/καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

 • Ενίσχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας.

 • Ενίσχυση της γνώσης των νέων ατόμων (16-35 ετών) για τα δικαιώματά τους, τις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια.

 • Στοχευμένη και συντονισμένη υποστήριξη των επιζωσών και επιζώντων.

 • Αλλαγή της νοοτροπίας και των πεποιθήσεων των επαγγελματιών των ΜΜΕ και του ευρύτερου κοινού.

 • Ένταξη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στη δημόσια συζήτηση/πολιτική ατζέντα της Ελλάδας και της ΕΕ.